quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: InnuPure C96
Hãng sản xuất: Analytik Jena – Đức
Xuất xứ: Đức
Tham khảo tại: https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/cat/automated-extraction/prod/innupure-c96.html[/tomtat]InnuPure<sup>®</sup> C96

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: InnuPure C16
Hãng sản xuất: Analytik Jena – Đức
Xuất xứ: Đức
Tham khảo tại: https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/cat/automated-extraction/prod/innupure-c16.html[/tomtat]InnuPure<sup>®</sup> C16

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: ScanDrop® 250
Hãng sản xuất : Analytik Jena – Đức
Xuất xứ : Đức
Tham khảo tại: https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/cat/spectrophotometer/prod/scandrop.html[/tomtat]

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: OV 4000 Hybridization Oven

Hãng sản xuất: Biometra - Đức

Xuất xứ: Đức

Tham khảo tại: https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/cat/hybridization-ovens/prod/ov-4000-hybridization-oven.html[/tomtat]Hybridization Oven OV 4000

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: OV 2000 Hybridization Oven

Hãng sản xuất: Biometra - Đức

Xuất xứ: Đức

Tham khảo tại: https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/cat/hybridization-ovens/prod/ov-2000-hybridization-oven.html[/tomtat]OV 2000 Hybridization Oven

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: OV 500 Hybridization Oven

Hãng sản xuất: Biometra - Đức

Xuất xứ: Đức

Tham khảo tại: https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/cat/hybridization-ovens/prod/ov-500-minidizer-hybridization-oven.html[/tomtat]Hybridization oven OV 500

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: TB2 Thermoblock

Hãng sản xuất: Biometra - Đức

Xuất xứ: Đức

Tham khảo tại: https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/cat/thermal-mixer-thermal-block/prod/tb2-thermoblock.html[/tomtat]

  • Sản phẩm mới
Máy nhân gen Realtime PCR
Máy nhân gen PCR
Hệ thống chụp ảnh phân tích gel điện di
Buông soi UV
Hệ thống điện di – nguồn điện di
Nguồn điện di
Buồng thao tác mẫu lỏng
Máy trộn và đồng hóa mẫu
Máy quang phổ định lượng nồng độ DNA - RNA và Protein
Thiết bị tách chiết và tinh lọc acid Nucleic